Πρώτο Certificate

Ο υποψήφιος πρέπει κατά την ανάγνωση να μπορεί να διαβάσει μικρά αυθεντικά κείμενα από εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, να κατανοεί το γενικό τους περιεχόμενο και κάποιες λεπτομέρειες. Να μπορεί να γράψει το νόημα ενός κειμένου που άκουσε ή διάβασε, να γράψει ένα κείμενο 20 προτάσεων για ορισμένο θέμα (για τον εαυτό του, την οικογένειά του, τις σπουδές του, την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, την εργάσιμη μέρα του, τον ελεύθερο χρόνο του, την πόλη του, την υγεία του, τον καιρό).

Κατά την ακρόαση να κατανοήσει τους μικρούς διαλόγους και τις βασικές πληροφορίες τους (το θέμα, την ώρα, τις σχέσεις, τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων, τους σκοπούς και τις αιτίες). Το ζητούμενο είναι να κατανοεί πιο μεγάλους διαλόγους και να εκφράζει τη γνώμη του για αυτά που ακούει, να κατανοεί τις ανακοινώσεις, τις ειδήσεις και άλλες πληροφορίες κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Στην ομιλία να πάρει μέρος σε διαλόγους καθημερινής επικοινωνίας (έναρξη, υποστήριξη και ολοκλήρωση διαλόγου), να συζητήσει για διάφορα θέματα (για τον εαυτό του, τη δουλειά του, το επάγγελμά του, τα ενδιαφέροντά του, τη χώρα του, την πόλη του, ζητήματα πολιτισμού και άλλα) και να σχηματίσει ο ίδιος κάποιες φράσεις βασιζόμενος σε κείμενο κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Η γλωσσική του ικανότητα θα πρέπει να του επιτρέπει να σχηματίσει προτάσεις αντίστοιχες του επιπέδου του. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 2300 λεκτικές μονάδες.